Общи условия

Използването на уебсайта https://pirotskaskara.com// , наричан за краткост „сайт“, е обвързано с настоящите Oбщи условия. С тези Общи условия се определят редът и условията за предоставяне на храни, приготвени от ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ на клиенти.

Приемането на настоящите общи условия е условие за ползване на сайта https://pirotskaskara.com// и неговото съдържание.

Съгласието се счита за дадено с предприемането на необходимите действия на зареждане на страниците на сайта на браузера.

Обща информация:

Чл.1.Всякаква лична информация, която се изисква при попълване на формата за „Поръчай“ (Име, Е-mail, Телефон за обратна връзка) е строго конфиденциална и няма да бъде разпространявана под никаква форма, както и никъде в сайта.

Чл.2.При попълване на формата за „Поръчай“ автоматично се генерира запитване и се изпраща на електронната поща на фирмата ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ.

Чл.3. ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ не се ангажира изрично да отговаря на всички въпроси, зададени от формата за „Поръчай“.

Той има право лично да преценява дали е достатъчно компетентен и дали може да осъществи доставката. Отговорът се получава в рамките на 1 /един/ работен ден. В случай че поръчката е зададена неясно или същата е непълна и/или неточна, ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ може да пoиска от потребителя да отстрани неточността, след като му даде указания за това. В този случай, 1 /един/ дневният срок за отговор, започва да тече, след отстраняване от потребителя на нередовността.

Чл.4.Използването на услугата „Поръчай“ не обвързва по никакъв начин потребителя от една страна и ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ от друга.

Чл.5.Сайтът https://pirotskaskara.com// е разработен с цел продажба и доставки на храни, приготвени от ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ.

Чл.6. ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията съдържаща се в сайта.

Чл.7. ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ има право да филтрира, коригира и трие коментари по въпроси, дискутирани в сайта.

Чл.8.Всички изображения, текстове и друга информация, публикувани в сайта на ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ, са представени единствено с търговска цел.

Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уебсайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Чл.9.Забранява се възпроизвеждането с търговска цел на която и да е част от съдържанието на сайта, на статия, коментар, снимка или друг елемент на хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или какъвто и да е друг способ, осигуряващ подобен резултат. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с горепосочените изисквания, носи гражданско-правна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

Чл.10. ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ не поема каквато и да е отговорност за вреди, причинени на когото и да било от действия или бездействия в резултат на която и да е част от публикациите, коментарите и становищата в блога.

Чл.11.Публикациите и съдържанието в блога са авторски и са под закрилата на ЗАПСП. За нарушения на авторското право се носи гражданска, административна и наказателна отговорност.

Чл.12.Всички статии от рубриките в блога могат да бъдат цитирани само със задължително посочване на авторството, датата на публикуване и уеб адресът им.

Конфиденциалност

Чл.13. ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ запазва поверителна цялата информация, отнасяща се до вашия контакт с нас.

Лични данни

Чл.14.Виж Политика за поверителност.

Други разпоредби

Чл.15. ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите Условия за ползване едностранно, без да уведомява изрично за това потребителя, или посетителя на уебсайта.

Чл.16. ЕТ СП СТОЯН ПАВЛОВ не носи отговорност за загуби и вреди, претърпени във връзка с използването на сайта.

Чл.17.Към тези общи условия се прилага българското материално право. В случай на спор, той ще се разглежда и разрешава от съответния Български съд. В случай на някакво несъответствие между Българската версия и версия на друг език се взима предвид Българската версия.